Eventi

Agiornamentu albu ùnicu comunale de sos Iscrutadores
Agiornamentu albu ùnicu  comunale de sos Iscrutadores

Agiornamentu albu ùnicu comunale de sos Iscrutadores

SU SÌNDIGU

Bidu s’art. 3 de sa lege 8 de martzu de su 1989, n. 95, e mudaduras imbenientes, chi previdit s’afissione de unu manifestu apòsitu pro invitare chie est interessadu, a fàghere dimanda de insertadura in s’albo ùnicu comunale de sos iscrutadores de sègiu eletorale;

Bida sa tzirculare de su Ministèriu de s’Internu n. 166/99 de su 13 de cabudanni de su 1999, chi at pro ogetu: “Albu de sas pessones idòneas a s’ufìtziu de iscrutadore de sègiu eletorale, art. 9 de sa lege 30 de abrile de su 1999, n. 120”;

Bidu chi, in custu albu, podent èssere insertados, a dimanda, totu sos eletores chi ant sos rechisidos prevìdidos dae sa lege n. 95/1989 torrada a giamare in antis;

 

FAGHET ISCHIRE

Totu sos eletores màscios e fèminas de su Comune chi cherent èssere insertados in s’albu ùnicu comunale de sas pessones idòneas a s’ufìtziu de iscrutadore de sègiu eletorale ant a dèvere presentare dimanda a su Sìndigu sutaiscritu intro de su mese de santandria p.v..

Pro pòdere èssere iscritos in s’albu naradu in antis si devet àere, a su mancus, su tìtulu de istùdiu de s’iscola de s’òbligu.

dettagli:

  • TERMINATO
  • DAL 14 ott '19
    ORE 11:00
  • AL 31 ott '19
    ORE 10:00
  • Comune de Mara
Condividi: